KHO ei myöntänyt valituslupaa henkilötietojen tarkastusta koskevassa asiassa

Tiistai, 10.12.2019

Korkein hallinto-oikeus on 10.12.2019 antanut päätöksen, jonka mukaan se ei myönnä valituslupaa Hedman Partnersille henkilötietojen tarkastusoikeuden rajoituksia koskevassa asiassa.

Hedman Partners toimitti tarkastusoikeutta käyttäneelle kirjeensaajalle hänestä rekisteröidyt henkilötiedot kuitenkin rajaten tietoja tietyiltä osin. Rekisteröity vaati rajoitukseen kannanottoa tietosuojavaltuutetulta, joka laajensi rekisteröidyn tarkastusoikeutta. Hallinto-oikeus ei kumonnut Hedman Partnersin valituksesta tietosuojavaltuutetun ratkaisua. Hedman Partners valitti ennakkopäätösperusteella korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei myöntänyt valituslupaa.

Asia perustui vanhaan henkilötietolakiin eikä voimassa olevan yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaan. KHO ei perustele valituslupapäätöksiä, mutta on todennäköistä, että KHO ei tämän vuoksi nähnyt voivan antaa yleistä ennakkopäästä asiaan. Valituslupapäätös ei ottanut kantaa siihen, oliko tietosuojavaltuutetun ratkaisu oikein, vaan hallinto-oikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

KHO:n jättäessä valitusluvan myöntämättä, ei ole olemassa ennakkopäätöstä siitä, miten siitä, miten aiemman lainsäädännön mukaisia rajoituksia tulkitaan. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta alkaen tehtyihin tarkastuspyyntöissä noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaista tarkastusoikeutta sekä artiklan 4 kohdassa säädettyjä rajoitusperusteita.