Hedman Partners toteuttaa tekijänoikeuskirjeiden hyviä käytäntöjä

Maanantai, 9.4.2018

Tekijänoikeusasioista vastaava opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi 25.1.2018 suosituksen tekijänoikeuskirjeiden hyviksi käytännöiksi. Ministeriön julkaisu kuvaa tekijänoikeuskirjeitä ilmiönä ja on hyvä lähde niille, jotka etsivät puolueetonta tietoa kirjeistä muualtakin kuin kirjeiden lähettäjien verkkosivuilta.

Ministeriön suositukset hyviksi käytännöiksi löytyvät julkaisun sivuilta 54–56. Suositusten julkaisun jälkeen Hedman Partners on kartoittanut kirjeidensä nykytilanteen varmistaakseen hyvien käytäntöjen käyttöönoton. Koska Hedman Partnersin kirjeiden sisältö ja kirjoitusasussa tehdyt ratkaisut ovat herättäneet jonkin verran keskustelua, tuomme tässä kirjoituksessa yleisölle ilmi ratkaisut, jotka olemme tehneet. Rohkaisemme jatkamaan keskustelua siitä, ovatko ratkaisut onnistuneita.

 

1) Kirjeeseen sisällytetään selkeä informatiivinen otsikko, joka auttaa kirjeen saajaa ymmärtämään, mitä asia koskee.

OKM:n esimerkki otsikosta on Tekijänoikeuden loukkaus käyttäen vertaisverkkoa. Hedman Partnersin kirjeissään käyttämä otsikko on Asia: Internet-liittymästänne on levitetty lainvastaisesti elokuvateosta.

Otsikon kuuluu olla lyhyt ja informatiivinen. Se muodostuu tekstin pääasiasta ja antaa käsityksen tekstin sisällöstä. Hedman Partnersin käyttämä otsikko täyttää paitsi nämä otsikon ominaisuudet myös ministeriön suosituksen selkeästä ja informatiivisesta otsikosta, eikä otsikkoa ole tarvetta muuttaa.

Hedman Partners noudattaa tältä osin hyviä käytäntöjä, eikä kirjeen otsikkoa muuteta.

 

2) Kirjeessä kerrotaan selkeästi ja ymmärrettävästi, mitä tekoa halutaan selvittää ja mihin lainkohtaan selvitystoimenpide perustuu (TekL 2 §, 60 a §).

Hedman Partnersin kirjeessä selvitettävä asia selostetaan ymmärrettävällä tavalla. Viittaamme myös olennaisiin pykäliin niitä koskevissa kohdissa, esimerkiksi hyvityksen ja korvauksen osalta tekijänoikeuslain 57 §:ään sekä tietojen luovutuksen osalta 60 a §:ään.

Emme kuitenkaan erikseen viittaa tekijänoikeuslain 2 §:ään. Päädyimme siihen, ettei tähän pykälään viittaaminen selkeytä kirjettä. Tekijänoikeuslain 2 § määrittää tekijän yksinoikeuteen kuuluvien taloudellisten oikeuksien sisällön. Näitä yksinoikeuksia on kaksi: kappaleen valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen. Pykälä on melko pitkä, mutta oikeuksien loukkaamisesta siinä ei puhuta. Kyseiseen pykälään viittaaminen vaatisi oman selostuksen siitä, miksi siihen viitataan. Kirjeen yhteydessä hyviä käytäntöjä voi toteuttaa viittaamatta kyseiseen pykälään, kun asia on muuten selvästi ja lakiviittauksin selostettu.

Tällä huomiolla Hedman Partners noudattaa tämän kohdan suosituksia hyvistä käytännöistä, eikä kirjettä tältä osin muuteta.

 

3) Kirjeessä yksilöidään kirjeen lähettäjä (nimi, yhteystiedot, Y-tunnus, yhteydenotoille varattu puhelinaika) ja se oikeudenhaltija (nimi riittää), jonka toimeksiannosta tekijänoikeuden loukkausta koskevaa havaintoa kirjeen avulla selvitetään ja vastaanottaja liittämällä kirjeeseen vastaanottajan asian käsittelyn yksilöivä numero tai muu tieto.

Hedman Partnersin kirje sisältää kaikki nämä tiedot ja vastaanottajan yksilöivän numeron. Kirjettä ei tältä osin muuteta.

 

4) Kirjeessä selvennetään, että nimetty teleyritys on määrätty luovuttamaan teleliittymän yhteystiedot markkinaoikeuden määräyksellä, eikä teleyritys ole muulla tavalla osallistunut oikeudenloukkauksen selvittämiseen.

Hedman Partners lisää kirjeeseen suositusten mukaisen maininnan siitä, että teleyritys ei ole tietojenluovutusta lukuun ottamatta muulla tavalla osallistunut oikeudenloukkauksen selvittämiseen. Tämä tulee kohtaan, jossa teleyrityksen tekemästä tietojenluovutuksesta selostetaan.

Olemme jo aiemmin käyneet kyseisistä kohdista dialogia teleyritysten kanssa, jotta kirjeet kuvaisivat teleyritysten roolin oikealla tavalla. Tämä lisäys edesauttaa asian selventämistä.

 

5) Kaikissa yhteydenotoissa loukkaukseen liittyen kerrotaan yhteystietojen luovuttamista koskevan markkinaoikeuden päätöksen yksilöintitiedot. Markkinaoikeuden päätöstä ei tarvitse liittää kirjeeseen, mutta päätöksen numeron/diaarinumeron ja tarvittaessa antopäivän tulee näkyä kirjeessä, jotta kirjeen saajalla on niin halutessaan mahdollisuus pyytää markkinaoikeudelta lisätietoa päätöksestä.

Hedman Partnersin ensimmäisessä kirjeessä ilmoitetaan kaikki markkinaoikeuden päätösten diaarinumerot, joiden perusteella kirjeen vastaanottajasta on saatu tietoja kirjeen lähetyshetkellä. Diaarinumeroita ei enää anneta muistutuskirjeissä tai muissa yhteydenotoissa, jos kirjeen saaja ei sitä ole pyytänyt. Päätöksenantopäiviä ei myöskään kirjeissä erikseen anneta.

OKM:n suositus on laajennettu koskemaan ensimmäisen kirjeen lisäksi kaikkia yhteydenottoja, jotta vastaanottaja voi prosessin kaikissa vaiheissa tarkistaa tuomioistuimesta, että kyseinen ratkaisu on olemassa. Diaarinumeron lisääminen kaikkiin yhteydenottoihin lisää myös kirjeen lähettäjän legitimiteettiä.

Laajasti kirjoitetun suosituksen voisi tulkita sisältävän kaikki yhteydenotot, eli jokaisen sähköpostin ja sovinnon vahvistavan kirjeen. Kuitenkin suositus on tähdännyt siihen, että keskeneräisestä asiasta muistuttavassa kirjeessä ilmaistaisiin diaarinumero tai muut päätöksen yksilöintitiedot. Hedman Partners tulkitsee suositusta siis siten, ettei diaarinumeroa suositella laitettavaksi sellaisiin yhteydenottoihin, joissa se ei ole ilmeisen tarpeellista. Emme siis automaattisesti lisää diaarinumeroa lähettämiimme sähköposteihin, jotka eivät kosketa päätöksen yksilöintiä. Emme myöskään muistuta diaarinumerosta enää siinä vaiheessa, kun kuittaamme sovinnon tehdyksi.

Hedman Partners lisää diaarinumeron kirjeisiin, joilla keskeneräisestä asiasta muistutetaan alkuperäistä kirjeen saajaa. Tiedon lisääminen ei ole täysin yksinkertaista tapauksissa, joiden käsittely on aloitettu ennen suositusten käyttöönottoa. Muistutuskirjeen tarkoitus on ollut nimensä mukaisesti muistuttaa asiasta, jonka yksityiskohdat selostetaan alkuperäisessä kirjeessä. Nykyiseen muistutukset laativaan järjestelmään ei ole ollut tarvetta kirjata diaaritietoja. Järjestelmässä olevan tiedon rikastaminen yhdellä diaarinumerolla ei itsessään ole mahdoton tehtävä, mutta ongelmia tulee tilanteissa, joissa samaan tapaukseen liittyy useampi diaarinumero. Näiden tapausten vuoksi diaarinumeroa ei vielä voida luotettavalla tavalla liittää jo käsiteltävänä olevien asioiden muistutuskirjeisiin.

Hedman Partners tekee töitä asian ratkaisemiseksi, mutta toistaiseksi kaikissa muistutuskirjeissä ei ole markkinaoikeuden päätösten diaarinumeroita. Ne löytyvät kuitenkin ensimmäisestä kirjeestä ja ovat aina saatavissa pyydettäessä.

Olemme tiedottaneet ongelmasta ministeriötä jo suosituksia määritelleen työryhmän työn aikana. Suosituksen antaja on siten ollut tietoinen siirtymäajan tarpeesta. Yleisöllä tätä tietoa ei välttämättä ole, ja siksi se on paikallaan avata kaikille.

 

6) Kirjeessä selvennetään kirjeen lähettäjän tavoite, eli tekijänoikeuden loukkauksen selvittäminen ja mahdollisuus tarvittaessa sovitella se ilman oikeudenkäyntiä.

Tämä on ollut Hedman Partnersin kirjeen tavoite tekijänoikeusloukkauksia koskevien toimeksiantojen alusta lähtien ja tämä käy myös ilmi kirjeestä. Tämä suositus siis täyttyy eikä edellytä muutoksia kirjeeseen.

 

7) Kirjeiden lähettäjien tulisi valmistautua erikseen tilanteisiin, joissa kirjeen lähettäjälle käy ilmi, että kyse on iäkkäästä henkilöstä, alle 18-vuotiaasta henkilöstä tai kun kyse on yhteisöliittymästä tai liittymä on yrityksen omistuksessa. Oikeusturvan toteutuminen edellyttää myös, että Suomessa asuvien erikielisten henkilöiden palvelemiseen on varauduttava.

Ajoittain Hedman Partnersin kirje tavoittaa iäkkään henkilön. Emme väheksy heidän tietoteknisiä kykyjään käyttää vertaisverkkoja tai ymmärrystä siitä, mitä heidän taloudessaan tapahtuu. Iäkkään ihmisen kohdalla on kuitenkin todennäköisempää, että loukkauksen on tehnyt joku muu talouteen kuuluva tai vieraileva perheenjäsen. Muistisairaudet voivat vaikeuttaa asian ja oman aseman ymmärtämistä, jolloin asia tulee selvittää iäkkään henkilön avustajan tai edunvalvojan kanssa. Olemme huomioineet tämän jo ennen suositusten julkaisua, mutta tarkennamme vielä henkilökuntamme ohjeistusta.

Koska liittymän omistajan on oltava täysi-ikäinen, kirjeen vastaanottaja ei pääsääntöisesti voi olla alle 18-vuotias. Vastaanottaja voisi poikkeuksellisesti olla alaikäinen, jos liittymän tilaaja olisi aikuinen ja teleyritys olisi sallinut alaikäisen rekisteröinnin liittymän käyttäjäksi. Käytännössä tällaisia tilanteita ei ole ilmennyt. Ei ole kuitenkaan tavatonta, että kirjeen saajan teini-ikäinen lapsi on havaintojen takana. Tällöin asioimme yleensä huoltajan kanssa tai pyydämme huoltajan hyväksynnän maksusopimukselle.

Niin sanotulla yhteisöliittymällä on useita käyttäjiä, jotka eivät kuulu samaan perheeseen. Ensin pyrimme varmistamaan, että väite liittymän useasta käyttäjästä on totta. Sen jälkeen ohjeistamme liittymän omistajaa selvittämään asiaa muiden käyttäjien kanssa. Liittymän omistaja on ensisijainen tutkinnan kohde, kunnes hän nimeää todennäköisen loukkaajan tai loukkaaja itse ilmoittautuu. On mahdollista, että omistaja katsotaan oikeudessa vastuulliseksi loukkauksen hyvittämiseen, jolloin hänellä on oikeus hakea suorituksiaan loukkaajalta (regressioikeus). Autamme kuitenkin liittymän omistajaa asian selvittämisessä, eikä hän automaattisesti joudu vastaamaan muiden tekemistä loukkauksista. Tutkinnan kohdistaminen häneen on viimesijainen keino.

Emme lähetä tavanomaista kirjettä yrityksille, joiden verkkoyhteys on selvästi julkisessa käytössä. Jos liittymä on yrityksen omistuksessa ja asennusosoitteessa on asunto, lähetämme sinne kirjeen normaalisti. Yrityksellä on isännänvastuu työntekijöidensä aiheuttamasta vahingosta, jos vahinko liittyy työtehtävään. Pyrimme ensisijaisesti selvittämään asian liittymän rekisteröidyn käyttäjän kanssa.

Hedman Partners palvelee tekijänoikeusasioissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

8) Kirjeestä tulisi ilmetä, mitä sovintotarjous tarkkaan ottaen sisältää sekä mihin vaadittu hyvitys ja selvityskulut perustuvat. Valvontakulujen osalta suositus on, että kirjeestä käy ilmi, mistä kaikista kuluista valvontakulut muodostuvat.

Hedman Partnersin kirje sisältää tarjouksen loukkauksen sopimisesta korvauksella. Toimeksiannon aikana monella korvaamishaluisella on ollut aiheellinen huoli siitä, miten käy muille liittymästä mahdollisesti tehdyille loukkauksille, joista ei ollut kirjeessä mainintaa. Liikkeellä on ollut myös paikkaansa pitämätön huhu siitä, että korvausten maksaminen kerran aloittaisi uusien korvauksien ”lypsämisen”.

Näin Hedman Partners ei toimi. Jo kirjeessämme lukee, että sovinnon syntyessä sitoudumme olemaan esittämättä korvaajaa kohtaan uusia vaatimuksia, vaikka liittymää olisi ennen kirjeemme vastaanottamista käytetty laajemminkin elokuvateosten levitykseen. Edustamamme päämiehet ovat omalta osaltaan sitoutuneet samaan periaatteeseen, jonka avulla loukkauksen korvannut saa Hedman Partnersin edustamilta asiakkailta mielenrauhan.

Hedman Partnersin kirjeessä eritellään myös, mistä kuluista vaadittu summa koostuu. Se selostetaan laajemmin myös verkkosivujemme FAQ-osiossa.

Hedman Partners siis noudattaa suosituksia hyvistä käytännöistä.

 

9) Kirjeeseen sisällytetään kehotus tarvittaessa olla ensisijaisesti yhteydessä kirjeen lähettäjään sekä viittaus niihin seurauksiin, jos vastaanottaja ei reagoi kirjeeseen kirjeessä asetettuun määräaikaan mennessä. Hyvitysvaatimus on voitava maksaa pois heti, jos vastaanottaja näin haluaa. Mikäli taas vastaanottaja ei koe, että olisi vastuussa hyvityksen suorittamisesta, olisi asian selvittämistä voitava jatkaa osapuolten kesken. On tärkeää varmistaa esimerkiksi kirjeen saajan antaman vastauksen kirjaaminen ja se, että saaja tietää, miten hänen valintansa vaikuttavat toimiston käytössä olevaan menettelyyn asian selvittämiseksi. Mikäli vastaamatta jättämiseen sisältyy todellinen riski oikeudenkäynnistä, on se mainittava kirjeessä.

Suosituksessa on monta yksityiskohtaa, joita voi pitää vähimmäisedellytyksinä tekijänoikeuden valvontaa koskevien toimeksiantojen hoitamiseksi. On tärkeää mahdollistaa yhteydenotot kirjeen lähettäjään sekä huolehtia yhteydenottojen kirjaamisesta ja kohdistamisesta oikeaan tapaukseen. Lisäksi on selvää, että kirjeen saajalle on tarjottava mahdollisimman kevyt tie päästä asiasta eroon suorittamalla hyvitysvaatimuksen. Myös asian muunlainen selvittäminen ja vaatimuksen kiistäminen on mahdollistettava. Asianajajan lähettämään kirjeeseen liittyy väistämättä jatkotoimien uhka ja määräaika, johon asti kirjeen vastaanottaja on suojassa uhalta ja vapaa harkitsemaan omaa reaktiotaan. Nämä kaikki suositukset Hedman Partners täyttää.

Hedman Partners myös ilmoittaa kirjeessä oikeudenkäynnin riskistä. Tämä riski on todellinen, sillä Hedman Partners on vienyt kymmeniä tapauksia eteenpäin tuomioistuimeen. Periaatteessa tarvetta muuttaa kirjettä ei ole, mutta olemme päättäneet lisätä kirjeeseen nimenomaisen maininnan siitä, että vastaamatta jättämiseen sisältyy todellinen riski oikeudenkäynnistä.

 

10) Ellei se käy muuten selvästi ilmi, kirjeestä tulee ilmetä, että yhteydenotto perustuu siviilioikeudelliseen menettelyyn, jossa selvitetään tekijänoikeuden loukkausta. Liittymän haltijaa pyydetään auttamaan asian selvittämisessä. Selvennetään, että saamansa selvityksen perusteella oikeudenhaltija päättää, mihin toimenpiteisiin se asiassa ryhtyy.

Hedman Partnersin kirje on jo valmiiksi kirjoitettu selkeäsanaiseksi niin, ettei vastaanottajalle jäisi väärää käsitystä siitä, että kyse olisi jostain muusta kuin siviilioikeudellisesta menettelystä. Emme löytäneet kirjeestä luonnollista paikkaa prosessilajin erikseen korostamiselle. Pikemminkin tämän seikan lisääminen vaikutti heikentävän viestiä ja asian alleviivaaminen herättävän lukijan epäilyksiä. Päädyimme siksi siihen, että nimenomaista mainintaa kirjeen siviilioikeudellisesta luonteesta ei lisätä, koska se käy selvästi ilmi muusta yhteydestä. Tältä osin seuraamme tilannetta ja palaamme tarvittaessa asiaan.

Suosituksessa annetaan esimerkki siitä, miten jatkotoimien mahdollisuuksista voitaisiin kirjeessä mainita. Päädyimme lisäämään tämän esimerkin kirjeen liitelehteen sellaisenaan.

 

11) Kirjeessä tulee kaikilta osin välttää harhaanjohtavien ilmaisujen käyttöä. Työryhmä suosittelee, että esimerkiksi henkilön, jonka nimissä tietty IP-osoite on loukkauksen ajankohtana ollut (teleliittymän haltija), katsotaan olevan ensisijassa vastuussa loukkauksen selvittämisestä eikä liittymän haltijana ”ensisijaisesti loukkauksesta epäilty”. Ensimmäisessä yhteydenottokirjeessä ei saisi olla viittausta tekijänoikeuden loukkauksia koskeviin oikeudenkäynnin hävinneelle syntyneisiin rahamääräisiin kuluvastuisiin, ellei oikeudenkäynti ole valmisteilla tai vireillä vastaanottajaa vastaan.

Asianajajaliitto on arvioinut useat Hedman Partnersin kirjemallit eikä ole havainnut niissä harhaanjohtavia ilmaisuja. Käytössämme on ollut maininta kirjeen saajasta ensisijaisena epäiltynä, jonka OKM on nähnyt tarpeelliseksi korvata toisella ilmaisulla. Otamme suosituksen käyttöön ja luovumme ilmaisusta ”ensisijainen epäilty”.

Ensimmäisessä yhteydenottokirjeessä ei ole ollut rahamääräistä arviota mahdollisista kuluvastuista, mutta siinä on mainittu markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun suuruus ja kuluriskin koituminen oikeudenkäynnin hävinneelle. Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu on poikkeuksellisen suuri, ja siksi olemme halunneet tiedottaa siitä erikseen. Olemme silti päätyneet poistamaan euromääräisen maininnan ensimmäisessä kirjeessä. Siitä voidaan tiedottaa, jos ensimmäinen yhteydenotto ei vielä johda rakentavaan keskusteluun asian ratkaisemiseksi.

 

12) Kirjeeseen tulisi sisällyttää viittaus opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille, jossa kirjevalvontaa varten muodostetut suositukset on saatavilla ja jossa menettelyä kuvataan tarkemmin.

Hedman Partners lisää kirjeeseen viittauksen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille. Muistutuskirjeissä ja verkkosivuilla viittaus on jo ollut.

 

13) IP-osoitteen tietyn henkilön yhteystiedon yksilöivä aikaleima ilmoitetaan hakemuksessa Suomen ajassa ja aina kun saatavilla myös ns. UTC-ajassa tai mahdollisesti näytöstä ilmenevässä muussa ajassa. Suosituksen tavoite on tehostaa yhteystietojen luovuttamista teleyritysten toimesta ja vähentää virheitä. Aikaleimaa koskevan suosituksen edelle menevät toimistojen ja teleyritysten väliset käytännöt, elleivät osapuolet toisin päätä. Suosituksen ansiosta kirjeen saajan ei tarvitse ihmetellä teon eri ajankohtia ja voi tarvittaessa itsekin varmistaa, ettei ole tapahtunut virhettä esim. kesä- ja talviajan vuoksi.

Hedman Partners ilmoittaa tällä hetkellä kirjeessään aikaleiman joko Suomen ajassa tai UTC-ajassa sen mukaan, mitä kunkin teleyrityksen kanssa on sovittu. Koska suosituksen tarkoitus on tehostaa yhteystietojen luovuttamista ja vähentää virheitä, jatkamme aikaisempaa käytäntöä. Teemme tarvittaessa muutoksia käytäntöön teleyritysten niin pyytäessä.

Suosituksessa on ilmoitettu toissijainen tavoite selventää ajankohdat kirjeensaajalle. Ensisijainen tavoite on virheettömien tietojen luovuttaminen. Käytäntöjen muuttaminen ja kahden eri kellonajan ilmoittaminen voi lisätä virheitä ja mahdollistaa systemaattisen virheen, jossa tiedot on luovutettu väärän ajankohdan perusteella. Näin ollen otamme käyttöön kahden kellonajan ilmoittamisen vain, jos teleyritys sitä ehdottaa. Kirjeessä esitämme ajankohdat aina vain Suomen ajassa.

 

14) Kirjevalvonnassa IP-osoitteiden teknisestä yhtenäisyydestä huolehditaan kaikissa menettelyn vaiheissa: 1) hakijoiden hakemuksessa, 2) markkinaoikeuden tuomiossa ja 3) teleyritykselle toimitettavassa tietopyyntölistassa. Yhteystiedot ovat salassapidettäviä tietoja, ja niiden käytössä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Yhdenmukaiset listat vähentäisivät turhaa tarkastustyötä ja virheitä. Työryhmä toteaa, että menettely yhteystietojen hakemiseksi tulee olla läpinäkyvää ja menettelytapoja on mahdollista kehittää entisestään osapuolten yhteistyöllä.

Hedman Partnersilla on käytössä menetelmä ja järjestelmät, jotka minimoivat tarpeen syöttää tietoja käsin. IP-osoitteet tuodaan hakemukseen koneellisesti, samat listat toimitetaan teleyritykselle sähköisesti ja tietojen käsittelyyn tarkoitettu ohjelma lukee luovutetut tiedot. Näin varmistamme, ettei tiedoissa ole epätarkkuuksia.

Pidämme yhteystiedot salassa ja noudatamme henkilötietojen suojaa koskevia lakeja. Markkinaoikeuden tuomioon 55/17 johtaneen oikeudenkäynnin yhteydessä vastapuoli esitti spekulaatiota siitä, että luovuttaisimme yhteistietoja niiden käyttötarkoituksen vastaisesti kaikille päämiehillemme. Emme menettele näin, sillä emme luovuta yhteystietoja päämiehille ollenkaan. Myöskään markkinaoikeus ei hyväksynyt vastapuolen väitettä.

Hedman Partners jatkaa olemassa olevien, suositusten mukaisten käytäntöjensä noudattamista.

 

15) Kirjevalvonnassa varmistetaan, että kaikki kirjevalvontaan osallistuvat toimijat pyrkivät vähentämään menettelyn viiveitä niin, että havaittua tekijänoikeudenloukkausta koskeva asia saadaan selvitettyä ja sovittua kohtuullisessa ajassa. Tämä merkitsee sitä, että kussakin tapauksessa haetaan yhteystiedot riittävän tuoreiden tekijänoikeuden loukkausten selvittämiseksi. Kirjeen lähettämisen nopeus on keskeistä kirjeiden saajien oikeusturvan kannalta. Toimistojen ei tulisi ottaa hoitaakseen useampia tapauksia, kuin mitä ne pystyvät käsittelemään kohtuullisen ajan kuluessa.

Tämä suositus on Hedman Partnersille erittäin tärkeä, sillä asian selvittäminen on sitä helpompaa mitä tuoreempi se on. Olemme vahvistaneet resurssejamme käsitellä tapaukset mahdollisimman nopeasti. Ennen kirjeen lähettämistä on silti monta pullonkaulaa, joissa yhdessäkin asian hidastuminen vaikuttaa käsittelyn kestoon. Tämän vuoksi käymme jatkuvaa dialogia erityisesti teleyritysten kanssa ja kehitämme toimintatapoja niin, että markkinaoikeus voi ratkaista asiat mahdollisimman nopeasti.