Korkeimmalta oikeudelta vahva mandaatti tekijänoikeuden valvonnalle

Tiistai, 5.7.2022

Korkein oikeus on 5.7.2022 antanut ratkaisun KKO 2022:47 Hedman Partnersin ajamassa hakemusasiassa, jossa se on määrännyt yhteystiedot luovutettavaksi kaikista hakemuksen kohteena olevista IP-osoitteista. Ratkaisulla korkein oikeus muutti markkinaoikeuden ratkaisua, jolla markkinaoikeus olisi jättänyt valtaosan yhteystiedoista luovuttamatta.

Korkein oikeus tuli siihen johtopäätökseen, että yhteystietojen luovuttaminen on sen tavoitteen mukainen, millä pyritään tekijänoikeuden ja toisaalta teleliittymän käyttäjän yksityisyyden suojan tasapainoon. Se lausui, että tekijänoikeudella suojatun aineiston yleisön saataviin saattaminen on ollut laajamittaista ja tekijän suojan kannalta haitallista. Yhteystietojen luovuttaminen puolestaan ei ole erityisen laaja puuttuminen yksityisyyden suojaan.

Perusteluissaan korkein oikeus muistutti, että teleliittymän käyttäjälle ei voi tulla yllätyksenä, että BitTorrentilla ladattu teos on myös muiden käyttäjien ladattavissa ja että kertaalleen ladattu teos on hallitsemattoman jatkolevityksen kohteena. Sen sijaan ilmeisenä tavoitteena on ollut BitTorrent-ohjelmaa käyttämällä saada yhdessä muiden verkon käyttäjien kanssa luvattomasti ja ilman korvausta haltuun tekijänoikeudella suojattua aineistoa.

Korkein oikeus on ottanut asian käsittelyyn ennakkopäätösperusteella tarkoituksena ohjata alempien tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä. Ratkaisu asettaa ne periaatteet, joiden mukaan vastaavat tekijänoikeuslain 60 a §:ään perustuvat tietopyynnöt tulee ratkaista. Korkein oikeus käyttää Suomessa ylintä tuomiovaltaa siviili- ja rikosasioissa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu vastaa sitä, miten Hedman Partners näkemyksen mukaan yhteystietojen luovuttamista koskevaa lainsäädäntöä on tulkittava. Ratkaisu on vahva mandaatti tekijänoikeuden valvonnalle.